NSO

hst001กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล
Credit: NASA/HST
กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเป็นกล้องโทรทรรศน์ตัวแรกที่ถูกส่งขึ้นยังอวกาศเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากชั้นบรรยากาศของโลก โดยโคจรรอบโลกที่ความสูง 600 กิโลเมตร จากพื้นโลก ตัวกล้องโทรทรรศน์ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกในปี ค.ศ. 1990 โดยยานอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA)

 

ข้อมูลทั่วไปของกล้องโทรทรรศน์

 

  • ความสูงจากพื้นโลก : 600 กิโลเมตร
  • มวลของกล้อง : 11,600 กิโลกรัม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระจกหลัก : 2.4 เมตร
  • เริ่มใช้งาน : 24 เมษายน ค.ศ. 1990

 

hst002เศษซากของดาวฤกษ์ที่ระเบิดออก
Credit:NASA/HST
แสงจากวัตถุต่าง ๆ ไม่ถูกรบกวนโดยชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้ภาพถ่ายมีความคมชัดและสามารถเก็บรายละเอียดได้มากกว่ากล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลได้เก็บภาพถ่ายคุณภาพสูงไว้มากมายเช่นภาพถ่ายเนบิวลาที่มีอายุ 1,000 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นผิวชั้นนอกของดาวฤกษ์กำลังระเบิดออกทำให้เกิดการปลดปล่อยมวลและพลังงานออกมาจำนวนมาก