NSO

colourการผสมกันของแสงแต่ละสี
Credit: SharkD
ในทางฟิสิกส์ คำว่า “สี” มีความหมายเฉพาะที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย ตาของเรามองเห็นสีของวัตถุได้เพราะวัตถุสะท้อนแสงในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ เข้าสู่ตา เรามองเห็นวัตถุเป็นสีขาวเพราะวัตถุนั้นสะท้อนแสงที่ตามองเห็นออกมาในทุกความยาวคลื่น และเรามองเห็นวัตถุเป็นสีดำเพราะวัตถุนั้นดูดกลืนแสงที่ตามองเห็นเอาไว้หมด ส่วนวัตถุสีอื่น ๆ เกิดการผสมของแสงที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกันซึ่งถูกสะท้อนออกมาจากวัตถุ แสงที่ตาเรามองเห็นเป็นคลื่นช่วงแคบ ๆ ในแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 400 – 700 นาโนเมตร (1นาโมเมตรมีค่าเท่ากับ 1 ในพันล้านส่วนของเมตร)

ในทางดาราศาสตร์ได้กำหนดแถบความยาวคลื่น (band) ออกเป็นหลายช่วง เช่น แถบความยาวคลื่นสีฟ้า (b-bands) และ แถบความยาวคลื่นสีแดง (r-band) ในขณะที่นักดาราศาสตร์ถ่ายภาพก็จะติดฟิลเตอร์ไว้ที่กล้องถ่ายรูปซึ่งติดอยู่กับกล้องโทรทรรศน์ เพื่อกรองแสงเฉพาะแถบความยาวคลื่นที่ต้องการ ภาพถ่ายดาราศาสตร์เกิดจากการรวมแถบความยาวคลื่นหลาย ๆ แถบเข้าด้วยกัน โดยภาพที่ได้อาจเป็นภาพที่มีสีไม่เหมือนกับตามองเห็นหรือที่เรียกว่า ภาพสีผสมเท็จ (false colour image) หรือเป็นภาพสีผสมจริง (3-colour imaging) ที่มีสีเหมือนกับที่ตามองเห็นซึ่งเกิดจากการรวมแถบความยาวคลื่น 3 แถบเข้าด้วยกัน