NSO

สถานีตรวจอากาศของกล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูล
Credit: LT

การพิจารณาสภาพอากาศถือว่ามีความสำคัญต่อการสังเกตการณ์ดวงดาว ดังนั้น ที่กล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลจึงมีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศของตนไว้ สถานีดังกล่าวจะคอยส่งสัญญาณไปยังกล้องโทรทรรศน์ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะสังเกตการณ์ หรือเมื่อไหร่ที่ควรจะปิดหอดูดาวเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบทัศนูปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ของกล้องโทรทรรศน์

ข้อมูลสภาพอากาศทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ส่วนเก็บข้อมูล และคุณสามารถใช้ตัวเลือกเพื่อค้นหาข้อมูลสภาพอากาศที่ได้เก็บไว้ดังต่อไปนี้

 

- สภาพอากาศที่หอดูดาวลิเวอร์พูลในปัจจุบัน

- ฐานข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลัง 48 ชั่วโมง

- ฐานข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลัง 1 เดือน

- ฐานข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลัง 1 ปี