NSO

ltimageภาพซอฟแวร์ LTImageโปรแกรมLTImage คือซอฟแวร์ที่ทีมพัฒนาสร้างขึ้นใช้ในการสังเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์ลิเวอร์พูลที่ทีมพัฒนาได้สร้างขึ้นเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อผู้ใช้งานทั้งในระดับนักเรียน/นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางดาราศาสตร์ง่ายต่อการใช้งานและสามารถใช้งานรูปแบบไฟล์FITS รวมกับกล้องโทรทรรศน์อื่นๆทั่วทั้งโลก

 

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดซอฟแวร์LTImage, คู่มือตัวอย่างการใช้งานและข้อมูลภาพตัวอย่างได้จากหัวข้อด้านล่าง