NSO

กระจุกดาวเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กระจุกดาวทรงกลม และกระจุกดาวเปิด

กระจุกดาวทรงกลม

กระจุกดาวเปิด

Credit: Egres73