NSO

“จักรวาลวิทยา” เป็นชื่อสาขาวิชาที่ศึกษาเรื่องจุดกำเนิด (การระเบิดครั้งใหญ่ หรือ “บิ๊กแบง”) และวิวัฒนาการของเอกภพ พิจารณาเอกภพในสเกลใหญ่ๆ มากกว่าวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กกว่าที่อยู่ในเอกภพ จักรวาลวิทยามีประเด็นต่างๆให้เราได้เรียนรู้ดังหัวข้อด้านล่างนี้


การระเบิดครั้งใหญ่

Credit: NASA / WMAP

เอกภพ

Credit: NASA/ESA

การเลื่อนของสเปกตรัมไปทางแดง