NSO

ระดับน้ำในทะเลจะสูงขึ้นและลดลงอย่างละ 2 ครั้งในแต่ละวัน เราเรียกความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ว่า “น้ำขึ้น-น้ำลง”

ความโน้มถ่วงของดวงจันทร์จะดึงน้ำในมหาสมุทรเข้าหาดวงจันทร์ อย่างไรก็ตาม เราก็ยังเห็นน้ำขึ้นสูงในด้านอื่นของโลก เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลก การหมุนของโลกดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะ “แรงหนีศูนย์กลาง” ซึ่งดึงโลก และมหาสมุทรบนโลกออกจากจุดศูนย์กลางมวลของระบบโลก-ดวงจันทร์ จุดศูนย์กลางมวลดังกล่าวอยู่ภายในตัวโลก