NSO

ท้องฟ้าทั้งหมด เหนือประเทศอังกฤษ ณ เวลา 18:00 น. ขอบฟ้าโดยรอบผู้สังเกตจะแสดงเป็นเส้นขอบวงกลมโดยรอบ พร้อมแสดงทิศทั้งสี่ (เหนือ (N), ตะวันออก (E), ใต้ (S) และตะวันตก (W)) ขณะที่ตรงกลางวงกลมของภาพจะเป็นจุดเหนือศีรษะ

 

The Night Sky